Vés al contingut (premeu Retorn)

Formulari


  1 2 3 4 5
1. Capacitat d'aplicar coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials, mètodes numèrics, probabilitat i estadística.
2. Capacitat d'aplicar els conceptes bàsics de la mecànica, dels camps i de les ones.
3. Capacitat d'aplicar els conceptes bàsics de l'electromagnetisme.
4. Capacitat d'aplicar conceptes bàsics de materials, electroquímica i termodinàmica.
5. Capacitat d'aplicar els conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits elèctrics.
6. Capacitat d'ús d'ordinadors, sistemes operatius i programes informàtics amb aplicació en l'enginyeria.
7. Capacitat per aplicar la programació i la computació a la solució de problemes en l'àmbit de l'enginyeria.
8. Capacitat per aplicar el maquinari i els equips electrònics a la solució de problemes en l'àmbit de l'enginyeria.
9. Capacitat per comunicar-se de forma oral i escrita en anglès.
10. Capacitat per entendre les necessitats i els principis de l'activitat empresarial.
  1 2 3 4 5
1. Capacitat per establir les especificacions d’un sistema electrònic per a la solució d’una aplicació concreta.
2. Capacitat d'analitzar i dissenyar etapes bàsiques amb transistors bipolars i MOS.
3. Capacitat de dissenyar circuits d'electrònica analògica i de conversió analògic-digital i digital-analògica.
4. Capacitat per dissenyar sistemes electrònics realimentats.
5. Capacitat per dissenyar dispositius d'interfície, condicionament, captura de dades i emmagatzematge.
6. Capacitat per dissenyar circuits digitals, circuits basats en lògica programable i altres circuits integrats d'aplicació específica emprant llenguatges de descripció de hardware.
7. Capacitat per analitzar i dissenyar circuits combinacionals i seqüencials síncrons i asíncrons.
8. Capacitat per dissenyar circuits electrònics basats en microprocessadors, busos i estàndards de comunicacions.
9. Capacitat per interconnectar i comunicar diferents sistemes electrònics mitjançant xarxes de comunicació.
10. Capacitat per dissenyar sistemes d'alimentació i conversió d'energia elèctrica per a sistemes electrònics així com el seu control.
11. Capacitat per dissenyar aplicacions orientades a sistemes de mesura, regulació i control.
12. Capacitat de desenvolupar el hardware necessari per captar, adaptar i digitalitzar senyals de diferents tipus i característiques.
13. Capacitat de descomposició d'un sistema electrònic en diferents etapes i reconèixer i resoldre problemes associats a efectes de càrrega i també d' interferències electromagnètiques.
14. Capacitat de dissenyar circuits bàsics d'alta freqüència.
15. Capacitat de dissenyar sistemes electroòptics.
16. Capacitat de dissenyar sistemes optoelectrònics i electromecànics
17. Capacitat de condicionar i processar senyals elèctrics analògics i digitals tant en el domini temporal com freqüencial.
18. Capacitat d’entendre i aplicar els models de dispositius electrònics i circuits integrats i les seves limitacions a la simulació de circuits i sistemes electrònics.
19. Capacitat de descriure hardware mitjançant llenguatges HDL.
20. Capacitat per usar les eines software de disseny assistit i simulació de circuits electrònics.
21. Capacitat de seleccionar els components electrònics més adients per a cada aplicació.
22. Capacitat d’aplicar els principis de la física dels semiconductors, els dispositius electrònics i fotònics, la tecnologia dels materials i els conceptes bàsics de tecnologies de fabricació.
23. Capacitat de comparar entre dispositius semiconductors i diferents circuits integrats d'aplicació específica a partir de les seves limitacions i tipus d'encapsulat.
24. Capacitat per aplicar el coneixement bàsic dels principis de distribució i connexió de components.
25. Capacitat de disseny de plaques de circuit imprès d'altes prestacions i el software utilitzat en aquestes aplicacions.
  1 2 3 4 5
1. Capacitat d’identificar, formular i resoldre problemes en enginyeria.
2. Capacitat d’utilitzar les habilitats, les tècniques i les eines pròpies de l‘enginyeria moderna.
3. Capacitat de comunicar eficientment, de forma oral i escrita, un problema o projecte d’enginyeria des del seu plantejament a la seva solució.
4. Capacitat per redactar informes i memòries tècniques.
5. Capacitat per integrar-se i treballar en equips multidisciplinaris.
6. Capacitat per a desenvolupar projectes tecnològics i prendre decisions d'acord a criteris de cost, qualitat, seguretat, temps i respecte als principis ètics professionals.
7. Capacitat d’entendre una solució en enginyeria també des dels punts de vista econòmic, ambiental, social, ètic, de sostenibilitat i de salut i seguretat.
8. Capacitat per a continuar estudis de nivell superior.
9. Capacitat de treballar de forma autònoma.
10. Capacitat d’autoaprenentatge.
11. Capacitat de fer un ús solvent de la informació.

Evalueu quines competències considereu més importants
( Indicar en % la valoració de cadascun dels tres tipus de competències respecte a un total del 100% )

Gràcies per la vostra participació.